Vragen?  088-7707899
Vragen?  088-7707899

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf – ISO 9001

De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe. Dat is mede het werk van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Deze stichting richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de door haar erkende touringcarbedrijven.

Naar een Nieuw Keurmerk 
De laatste jaren zijn de inhoudelijke verschillen tussen de huidige kwaliteitseisen van SKTB en de normen van ISO 9001: 2015 zo klein geworden, dat SKTB besloten heeft om over te stappen naar ISO 9001: 2015. Speciaal voor de Keurmerk Touringcarbedrijven is een Veiligheidsdocument ontwikkeld waarin een branchespecifieke invulling van - en aanvulling op de ISO 9001 normen wordt gegeven. In het Veiligheidsdocument wordt in aanvulling op het kwaliteitsmanagementsysteem van ISO de veiligheid in en om de touringcar in al zijn facetten geborgd. De naleving rij- en rusttijden heeft daarbij extra aandacht gekregen. Voor het overige betreffen de verschillen tussen het huidige en het nieuwe keurmerk met name enkele aangescherpte kwaliteitsnormen van ISO 9001:2015.

Op de lijst van Keurmerkhouders zijn de Nieuwe Keurmerkhouders terug te vinden door de aanduiding “Keurmerk plus ISO 9001: 2015” bij “status”.

Extra Garanties
Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien, om het zekere voor het onzekere te nemen, zijn deze touringcarbedrijven altijd meer dan adequaat verzekerd. Die extra garanties moeten ook de opdrachtgever een veilig gevoel geven: hij is immers (tenminste moreel) verantwoordelijk voor de passagiers waarvoor hij het vervoer heeft geregeld.

Klantgerichtheid
Kwaliteitsbevordering vraagt om gericht beleid en een inzet op lange termijn. Keurmerk Touringcarbedrijven investeren voortdurend in de kwaliteit van hun personeel en materieel. Klantgerichtheid en zorg voor optimale dienstverlening staan voorop. Van zowel de ondernemer als van de werknemers mag een continue inzet en betrokkenheid worden verwacht, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

Kwaliteitszorg
De constante kwaliteitszorg leidt er toe dat het erkende Keurmerk Touringcarbedrijf zich met recht specialist in het vervoer per touringcar mag noemen. Binnen een Keurmerkbedrijf vindt op basis van het kwaliteitshandboek voortdurend interne controle plaats, terwijl een onafhankelijke auditinstelling geregeld externe controles uitvoert. Daarmee heeft de passagier de beste dienstverlening voor al het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer. Veiligheid, comfort en service staan bij het keurmerkbedrijf voorop.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf
Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is in 1994 opgericht door KNV Busvervoer vanuit de noodzaak om passagiers meer inzicht en zekerheid te geven over de geboden kwaliteit van het reizen per touringcar. Ter bewaking van die kwaliteit is de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf in het leven geroepen. Binnen de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf wordt samengewerkt met de ANVR bustouroperators, de touringcarbouwers uit de RAI Vereniging en de touringcarondernemers verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer. Daarnaast bestaat er nauw contact met consumentenorganisaties, zoals VVN, en allerlei officiële instanties, zoals ILT, RDW en KLPD.

Controle
De kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse onafhankelijke (overheids)instanties. Daaronder bevinden zich de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de stichting FSO/STO voor de naleving van de CAO. Aspirant Keurmerkhouders geven voor ILT en FSO/STO een signaleringsverklaring af. Hiermee krijgen deze instanties het recht om bij de aanvraag voor erkenning en zolang de erkenning met het Keurmerk voortduurt, informatie over het bedrijf te verstrekken aan SKTB. Tussen SKTB en ILT, RDW en FSO/STO zijn afspraken gemaakt over welke overtredingen tot schorsing of intrekking van het Keurmerk leiden.

Erkenning
Een aanvraag voor het Keurmerk Touringcarbedrijf wordt beoordeeld door een onafhankelijk commissie, Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf, waarvan de leden geen zakelijke belangen mogen hebben in de touringcarbranche. Een vergunninghouder besloten busvervoer (= touringcarbedrijf) moet aan een groot aantal wettelijke en bovenwettelijke voorwaarden voldoen, voordat hij Keurmerkhouder kan worden. De Commissie behandelt de aanvraag op basis van geanonimiseerde gegevens. Een compleet overzicht van de voorwaarden is op deze website te vinden onder het kopje reglementen. Tegen beslissingen van de commissie kan bezwaar gemaakt worden bij dezelfde Commissie en vervolgens is er beroep mogelijk bij de onafhankelijke BeroepsCommissie.

Eisen
Om het Keurmerk Touringcarbedrijf te verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:
• De vakbekwaamheid van de medewerkers moet zijn aangetoond. Door middel van de wettelijk verlangde papieren, de benodigde vakdiploma's en de voor het keurmerk vereiste kwalificaties. Voor deze professionele gastvrouwen en gastheren staat klantvriendelijkheid voorop.
• De veiligheid en het comfort van het materieel moeten zijn aangetoond. Technische controles door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn de waarborg dat alle touringcars van het erkende bedrijf deskundig en zorgvuldig zijn onderhouden. Investeren in veiligheid is een prioriteit. De touringcar is dan ook een kwaliteitsproduct bij uitstek.
• De rij- en rusttijden moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Dat geldt uiteraard ook voor de overige wetgeving betreffende het vervoer van personen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op een correcte naleving hiervan. De beschermingsregels van de chauffeurs garanderen de veiligheid van de touringcarpassagier.
• De CAO voor het touringcarvervoer dient correct te worden nageleefd. De Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer (FSO/STO) controleert dit. De naleving van sociale voorschriften is van directe invloed op het goed functioneren van de medewerkers.
• Het erkende touringcarbedrijf is adequaat verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan. De dekking van de verzekeringen omvat ondermeer de (boven) wettelijke aansprakelijkheden voor 'vervoer' en 'reisorganisatie'

Het Keurmerk Touringcarbedrijf voor iedereen zichtbaar:
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van genummerde keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Het vermelde jaartal geeft de actualiteit van de erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf aan: de sticker dient altijd van het lopende kalenderjaar te zijn! Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting. Bij offertes voor grotere opdrachten of aanbestedingen kunt u ook gerust om een kopie van het certificaat vragen.

 

 

Touringcar Boekingscentrale

Een bus huren? Dan kan!

Wat wij u ook kunnen bieden … verzorgde dagtochten, schoolreisjes, rolstoelvervoer, wintersportpendel, fietsaanhangers en compleet verzorgde reizen op maat. Vindt u het niet op de site, bel gerust want veel van onze producten is maatwerk.


Postbus 20686
1001 NR Amsterdam

088-7707899

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

ipsis